Preču iegādes un lietošanas noteikumi

1.VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Pašnodarbināta persona Sarmīte Bergmane (Latvija), reģistrācijas Nr. 28057311905, adrese:Skolas iela 11-3, Ozolnieki, Ozolnieku novads LV-3018, Latvija. turpmāk saukta MAILMEL, nodrošina tīmekļa lapā www.mailmel.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturuun sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem,piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem unnosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā arnoteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanasdienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti parNoteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūsapliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tosievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas MAIL MEL Mājas lapā piedāvātospārdodamos dabīgās izcelsmes kosmētiskos, personīgās higiēnas un organisma kopējāveselības stāvokļa uzlabojošos līdzekļus, turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpējavienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulēDistances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEKpar patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam„Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem„Noteikumi par distances līgumu”.

2.PRIVĀTUMS

MAIL MEL aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīvesneaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta unPadomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi unšādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzībaslikums”.MAIL MEL iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājamnodrošinātu labāko servisa līmeni un kvalitatīvu Preču piegādi. Tas ļauj sniegt patērētājampiemērotu pieeju MAIL MEL Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairākinteresē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt esošo un jaunpiesaistītopatērētāju par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriemklients varētu būt ieinteresēts. Mājas lapā varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus unpieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Augstāk tekstā minētāpieprasījuma apstrādei MAIL MEL lūdz sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds,adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Nekādā no iespējamajām situācijām MAIL MEL nepieprasa un neveic personas sensitīvo datu apstrādi.MAIL MEL apņemas neizmantot un nedalīties ar iegūto informāciju, kuru klients iesniedztiešsaistē. MAIL MEL nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgusdalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētājapieprasījumus, piegādāt Preci un sniegt atbalstu, kas saistīts ar Preču apriti.MAIL MEL pienākums ir tikai un vienīgi likumā noteiktajos gadījumos izpaust personasdatus valsts un pašvaldību amatpersonām.MAIL MEL ir veicis un nemitīgi pilnveido internetvietnē visus iespējamos pasākumus klientapersonīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīguizmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vairīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis(piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktāpirkuma maksa nav atmaksājama, bet ir iespēja vienoties par nebojātas/ neatvērta primārāiepakojuma Preces atgriešanu un ieguldītās summas atgriešanu nākamo 7 dienu laikā pēcpasūtījuma saņemšanas. Par Preces piegādi uzskata datumu un klienta parakstu par precessaņemšanu uz preču piegādes dokumenta.Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3.MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojusi un uztur MAIL MEL un tās produkcijas izplatīšanas partneri.Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp MAIL MEL unklientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avotsvisos jautājumos, kas saistīti ar produkciju.

4.PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai.MAIL MEL patur vienpusējas tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkuraizpildāmā pasūtījuma vai klienta veiktā pasūtījuma apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsuvienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu. Šādos gadījumos 48stundu laikā no saņemtā pasūtījuma notiek saziņa ar klientu un iespējamās kļūdas novēršanavai precizēšana.

5.INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi unizpaust preču sastāvus tik tālu, cik tālu tas var ietekmēt produkta iedarbības raksturu unneatklājot orģinālreceptes ļaunprātīgu izmantošanu no negodīgu Patērētāju puses. Jainformācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, MAILMEL nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visuaktuālo informāciju. Visi produkti ir veidoti no dabīgas izcelsmes ingredientiem un to krāsavar korelēt no gaišas uz tumšu (oksidācijas procesi) 70% robežās tiešas saules staru,pārsniegtas uzglabāšanas un piegādes temperatūras izmaiņu rezultātā.

6.INTELEKTUĀLAIS
ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar prečuzīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņasierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu(viss kopā saukts par Saturu), ir MAIL MEL īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikaslikumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitotlikumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujasmums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7.PRECES

MAIL MEL pārdodamās Preces – dabīgās izcelsmes kosmētiskie, personīgās higiēnas unorganisma kopējā veselības stāvokļa uzlabojošie līdzekļi. MAIL MEL ir veikusi visasnepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo līdzekļu, turpmāk tekstā „Preces”, noformējums unjo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtusajaucams un tādejādi nodrošinātu iespēju robežās iespējamos riskus patērētāja veselībai undrošībai atbilstoši Precei pievienotajai lietošanas instrukcijai ko sniedz MAIL MEL zīmolaražotājs.

MAIL MEL attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Precesiedarbīgumu un citām līdzekļa īpašībām, kā arī, ražojot savus produktus, ievēro laburažošanas praksi un primāro produkta standartu salīdzināšanas metodi.MAIL MEL Prece sastāv no produktos iekļautām dabiskajām sastāvdaļām un ir droša,cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma„Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiemt.sk. Eiropas Padomes direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, EiropasPadomes direktīvas 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uzizstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību un drošību.

8.CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.mailmel.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamiesnodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījumaveikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemotpasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēssazināsimies ar pasūtījuma veicēju un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēsnespēsim ātri sazināties, veiktais pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu unsaņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.Visām cenām tiek piemēroti visi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā nopiegādes adreses veiktajam pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiksskaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā unklients tam sniedz garantiju, ka piekrīt pasūtījuma noformēšanas brīdī.

9.PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas MAIL MEL saskaņotās piegādes tiek veiktas droši un iespējami ātrā laikā. Informācijaipar pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem unpapildu piegādes izmaksām, esat aicināti iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem.

10.PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiekizskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībāar produktu atpakaļatdošanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu unattiecīgajiem nosacījumiem, esat aicināti iepazīties ar mūsu Preču atpakaļatdošanasnoteikumiem.

11.LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi unMājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu.Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veiktjebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arīnedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai.Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, jaapzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētāssaistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums varradīt MAIL MEL.

12.ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem MAIL MEL nekādā ziņā navatbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vaikļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem MAIL MEL nekādā ziņā navatbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par:

a) pārtraukumu komercdarbībā;

b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai;

c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;

d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēmvedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu;

e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;

f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai

g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

MAIL MEL nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Preču pasūtītāja puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja ir bijusi iepriekš veikta rakstiska vai verbāli apstiprināma informācija par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

14.PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arīmārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai tiešo un trešo pušu resursos,ir MAIL MEL īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomāir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:Atļauja kopēt personīgai lietošanai: Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vaiizdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: Jums ir tiesības veidot materiālakopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, arnosacījumu, ka norādāt MIL MEL Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādaino šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.mailmel.lv ). Jums irarī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopijupārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda MAIL MEL Mājas lapa,ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti

( http://www.mailmel.lv ).

15.KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem,zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kasradušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un

nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājaslapas izmantošanā no jūsu puses.

16.STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētāstiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumitādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildītslīgums.Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājaslapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi,skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunu ceļā.Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus,domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja jūsjebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, kadšādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai citapiemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajaijurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Ja starp MAIL MEL un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertienoteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktānoteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā,adrese: Rīgā, Brīvības ielā 55, LV – 1010. Ja starp MAIL MEL un patērētāju rodas strīds parfizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesībasvērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā,adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, Latvija, LV – 1011.

17.PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus,vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vaiparasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilstnoteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūsnepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa

vietni un tās pakalpojumus, jo MAIL MEL nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstulietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketingainformāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemotgadījumus, kad MAIL MEL klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecās uzvisām e-veikala piedāvājuma precēm.

18.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un MAIL MEL noslēgtoaktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.MAIL MEL ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgāsizmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajosNoteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūspiekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savupiekrišanu visām izmaiņām. MAIL MEL patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiemNoteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vaiizmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapujebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmumaveida nodibināšana starp jums un MAIL MEL. Gadījumi, kad MAIL MEL nespēj panākt šoNoteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasītto ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiempiemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesaslēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu unnosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos unnosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tiepilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem unnosacījumiem.

19.NEPĀRVARAMA VARA

Preču piegādātājs un MAIL MEL pašnodarbinātās personas Sarmītes Bergmanes personā navatbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kasradusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, betneaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtasstāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi notrešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu unprogrammatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērstradušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.